ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยเขย่ง เรื่องระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565เชิญเสนอราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานในประเทศของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบลห้วยเขย่ง ประจำปีงบประการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2566โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าป้อม - สามแยกท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านโคกนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

personal 01 personal 01
signing the contract เจตจำนงสุจริต
signing the contract สายด่วนนายกฯ 092-362-1595

iconsPic

ข่าวประชาสัมพันธ์


iconsPic

กิจกรรมขององค์กรiconsPic

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


iconsPic

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


iconsPic

หนังสือราชการ สถ.

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24/11/2565
  เอกสาร word        
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/11/2565
          
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 28/11/2565
          
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 23/11/2565
  เอกสาร word        
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 25/11/2565
  เอกสาร word        
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/11/2565
  เอกสาร word        
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 25/11/2565
  เอกสารไฟล์ word        
ดูหนังสือราชการ สถ ทั้งหมด

mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19