iconsPic

กิจกรรมขององค์กรiconsPic

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


iconsPic

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


iconsPic

หนังสือราชการ สถ.

การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) 17/05/2565
  เอกสาร        
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ 17/05/2565
  สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  เอกสาร word    
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) 17/05/2565
  สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสาร word  สิ่งที่ส่งมาด้วย    
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) 17/05/2565
  เอกสาร word        
ขอความอนุเคราะห์ส่งประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบช่วยตอบข้อความตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat bot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chat bot) 17/05/2565
  เอกสาร word        
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 17/05/2565
          
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 17/05/2565
  เอกสาร word        
ดูหนังสือราชการ สถ ทั้งหมด

mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19