personal 01 personal 01
signing the contract เจตจำนงสุจริต
signing the contract สายด่วนนายกฯ 092-362-1595

iconsPic

ข่าวประชาสัมพันธ์


iconsPic

กิจกรรมขององค์กรiconsPic

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


iconsPic

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


iconsPic

หนังสือราชการ สถ.

สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 05/08/2565
          
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05/08/2565
          
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม 08/08/2565
  เอกสาร word        
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) 08/08/2565
  เอกสาร word        
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 09/08/2565
          
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ 10/08/2565
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  จังหวัดแนบท้าย    
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 09/08/2565
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  QR-CODE    
ดูหนังสือราชการ สถ ทั้งหมด

mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19