ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

692021 ๒๑๐๙๐๖ 17692021 ๒๑๐๙๐๖ 13692021 ๒๑๐๙๐๖ 1692021 ๒๑๐๙๐๖ 9692021 ๒๑๐๙๐๖ 11692021 ๒๑๐๙๐๖ 5