ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

892021 ๒๑๐๙๐๘ 6892021 ๒๑๐๙๐๘ 5892021 ๒๑๐๙๐๘ 4892021 ๒๑๐๙๐๘ 3892021 ๒๑๐๙๐๘ 2892021 ๒๑๐๙๐๘ 0