ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

"ร้องเพลงชาติ" โดยพร้อมกัน วันอังคารที่ 28 กันยายน2564 เวลา08.00 น. ณ 
บริเวณเสาธงชาติ  จำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน 12 คน และดำเนินการตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 

3037

30123008

3010