Attachments:
FileDescription
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf)ดาวโหลดที่นี่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวี หมู่ที่ 3 ซอย 1 บ้านป้าหล้า