ตำบลห้วยเขย่ง ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตก (ตามแผนที่ประเทศไทย) ติดชายแดนไทยประเทศเมียนมาร์ มีระยะทางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 170 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

     ตำบลห้วยเขย่ง มีเนื้อที่ 407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 254,875 ไร่ (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับ
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบล ปิล็อก
2. ทิศใต้ ติดต่อกับตำบล ท่าขนุน ตำบลหินดาด และตำบลลิ่นถิ่น
3. ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบล ท่าขนุนและตำบลหินดาด
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลห้วยเขย่ง เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบบ้างระหว่างหุบเขา ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ และส่วนมากพื้นที่ของตำบลห้วยเขย่งจะมีลำธารและลำห้วยหลายสาย อันเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ แต่ปัจจุบันน้ำในลำธารและลำห้วยต่าง ๆ ได้แห้งลงไปมากจนน่าใจหาย อันเกิดจากผลกระทบที่มีการตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่า อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยเขย่งก็เป็นที่ราบทำให้ราษฎรทำการเกษตร ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยประมาณ 101,950 ไร่ ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนหมู่บ้าน ตำบลห้วยเขย่งแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

1

2


 

สาธารณสุข

   สถานพยาบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเขย่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 และมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100%


ด้านเศรฐกิจ
   อาชีพ ประชากรในตำบลห้วยเขย่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่

3

4

5


ด้านสังคม


1. สภาพทางสังคม
1 การศึกษา
    ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 แห่ง ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1
(2) โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก หมู่ที่ 2
(3) โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง หมู่ที่ 3
(4) โรงเรียนบ้านประจำไม้ หมู่ที่ 4
(5) โรงเรียนบ้านไร่ป้า หมู่ที่ 5
(6) โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ 6
(7) โรงเรียนคุรุสภา หมู่ที่ 7
(8) โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ หมู่ที่ 8

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง
(1) โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ 6
(2) โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ หมู่ที่ 8

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง
(1) โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ หมู่ที่ 8

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลำปิล็อก หมู่ที่ 2
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ป้า หมู่ที่ 5
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

 

2. สถาบันและองค์กรศาสนา
สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ประกอบด้วยวัด จำนวน 11 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(1) วัดท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1
(2) วัดปากลำปิล็อก หมู่ที่ 2
(3) วัดห้วยเขย่ง หมู่ที่ 3
(4) วัดประจำไม้ หมู่ที่ 4
(5) วัดป่าแก้วกุลเจริญ หมู่ที่ 4
(6) วัดไร่ป้า หมู่ที่ 5
(7) วัดนพเก้าทายิการาม หมู่ที่ 6
(8) วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6
(9) วัดห้วยปากคอก หมู่ที่ 7
(10) วัดห้วยเจริญศรัทธาราม หมู่ที่ 7
(11) วัดวังปะโท่ หมู่ที่ 8
(12) วัดเขาใหญ่ หมู่ที่ 8

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
(1) สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมรังษี หมู่ที่ 2
(2) สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 6
(3) สำนักสงฆ์ไชยศิริภูมิ หมู่ที่ 7

มัสยิด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเดื่อ โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ป้า

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง มีป้อมจุดตรวจ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ จุดตรวจตำบลห้วยเขย่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7


ด้านการคมนาคม
1. การบริการพื้นฐาน
1.1 การคมนาคม
1. ถนนลาดยาง 43 สาย
2. ถนนลูกรัง 63 สาย
3. ถนนคอนกรีต 45 สาย

1.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ 19 แห่ง
- เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1.3 การไฟฟ้า
การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองผาภูมิ จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน

1.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 10 สาย
- บึง หนองและอื่น 2 แห่ง

1.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
- ฝาย 12 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 6 บ่อ
- บ่อบาดาล 4 แห่ง
- สระน้ำ 15 แห่ง