ประวัติความเป็นมาของตำบลห้วยเขย่ง


     ตำบลห้วยเขย่ง ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตก (ตามแผนที่ประเทศไทย) ติดชายแดนไทยประเทศเมียนมาร์ มีระยะทางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 170 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

ตำบลห้วยเขย่ง มีเนื้อที่ 407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 254,875 ไร่ (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับ
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบล ปิล็อก
2. ทิศใต้ ติดต่อกับตำบล ท่าขนุน ตำบลหินดาด และตำบลลิ่นถิ่น
3. ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบล ท่าขนุนและตำบลหินดาด

     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลห้วยเขย่ง เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบบ้างระหว่างหุบเขา ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ และส่วนมากพื้นที่ของตำบลห้วยเขย่งจะมีลำธารและลำห้วยหลายสาย อันเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ แต่ปัจจุบันน้ำในลำธารและลำห้วยต่าง ๆ ได้แห้งลงไปมากจนน่าใจหาย อันเกิดจากผลกระทบที่มีการตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่า อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยเขย่งก็เป็นที่ราบทำให้ราษฎรทำการเกษตร ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยประมาณ 101,950 ไร่ ของพื้นที่ทั้งหมด