สำนักปลัด
 
personal 12
นายสุเมต สีนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

 
personal 12
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

personal 13
นายนฤชัย รุนดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)

personal 14
นายกฤษดา แก้วบัวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

personal 15
น.ส.เกตน์สิรี รักษ์วงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

personal 15
นายต่อตระกูล เหลียวตระกูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


personal 16
นางผุสดี เย็นใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

ส่วนการคลัง
 
personal 12
นางสาวจีราวรรณ จันทร์โนติ๊บ
ผู้อำนวยการกองคลัง

personal 13
นางภัทรียา ช่อสอึก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

personal 14
นางใจนุช เหมประทุมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

personal 15
นางลำดวน ฮุยอวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

ส่วนกองช่าง
 
personal 12
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

personal 13
นายสุพจน์ เชิดฉาย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

personal 14
ว่าง
ว่าง

personal 15
ว่าง
ว่าง


ส่วนการศึกษา
 
personal 12
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

personal 13
นางสาวภิญญดา บุญเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่ามะเดื่อ

personal 14
นางสาววันดี บัวแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่ามะเดื่อ

personal 15
นางสาวณิชารีย์ วังแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปากลำปิล็อก

personal 13
นางสาวพาแพง ทองผาภูมิปรีดา
ศพด.บ้านปากลำปิล็อก

personal 14
นางสาวบุญรี ผาภูมิเอื้อเฟื้อ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านไร่ป้า

personal 15
นางสาวลาวัล เฮงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านไร่ป้า