Attachments:
FileDescription
Download this file (1.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ห้วยเขย่ง.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564.pdf)ดาวโหลดที่นี่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต