ประชาสัมพันธ์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ปนะจำปีงบประมาณ 2565มาช่วยกันคัดแยกและลดปริมาณขยะตั้งแต่ในครัวเรือนของตนเองกันนะคะ

 

14542

 

14541

 

mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19