ประชาสัมพันธ์ : สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ผ.ถ. 1/1ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ส.ถ. 1/1ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าโครงการหลวง หมู่ที่ 3

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

692021 ๒๑๐๙๐๖ 17692021 ๒๑๐๙๐๖ 13692021 ๒๑๐๙๐๖ 1692021 ๒๑๐๙๐๖ 9692021 ๒๑๐๙๐๖ 11692021 ๒๑๐๙๐๖ 5

mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19