Attachments:
FileDescription
Download this file (ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร.pdf)ดาวโหลดที่นี่ขยายกรอบเวลาแผรปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565.pdf)ดาวโหลดที่นี่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
Download this file (ประกาศมาตรการผู้มีส่วนได้เสีย 2563.pdf)ดาวโหลดที่นี่มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
Download this file (ประกาศต่อต้านการทุจริตปี2563.pdf)ดาวโหลดที่นี่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Download this file (4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)ดาวโหลดที่นี่มตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Download this file (1.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ห้วยเขย่ง.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564.pdf)ดาวโหลดที่นี่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19