เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ขอมอบถุงยังชีพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้แก่คนพิการภายใต้โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อคนพิการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

103784

103785103784