นายเสนาะ เกิดมั่นคง ประธานสภาองค์การบริหา   
       นายเสนาะ เกิดมั่นคง
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
                        โทร : 087-1547275                  
นายประมาณ ศรีเมฆ รองประธานสภาองค์การบริหา           นายประมาณ ศรีเมฆ             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน            ตำบล โทร : 085-2628211                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

นายสุเมต สีนวล เลขานุการองค์การบริหารส่วน
                                                                 นายสุเมต สีนวล
                                                    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                                โทร : 081-0160374
 
                                       
     นายบุญนำ เมืองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบร                      นางกศิณี แพรเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส              นายสุภาพ พลอยนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่
      นายบุญนำ เมืองประดิษฐ์                              นางกศิณี แพรเขียว                          นายสุภาพ พลอยนิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่1      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่4
        โทร : 062-4834583                               โทร : 082-2492955                          โทร : 061-3617954
 
 
     นายสันติพงษ์ ความสุขล้ำ สมาชิกสภาองค์การบ                    นายมณฑล_อย่างคอย_สมาชิกสภาองค์การบริหารส่.jpg                 นางรังสิยา ประดิษฐค่าย สมาชิกสภาองค์การบร
      นายสันติพงษ์ ความสุขล้ำ                           นายมณฑล อย่างคอย                        นางรังสิยา ประดิษฐค่าย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่5     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่7 
       โทร : 098-3535146                                โทร : 084-3180261                          โทร : 081-5266823