Attachments:
FileDescription
Download this file (3คำสั่งแต่งตั้งรับเรื่องร้องเรียน.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
Download this file (คู่มือการร้องทุกข์ อบต.ห้วยเขย่ง.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
Download this file (uploadsfiles41.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Download this file (uploadsfiles40.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Download this file (uploadsfiles39.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Download this file (uploadsfiles38.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
Download this file (uploadsfiles37.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
Download this file (uploadsfiles36.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการแจ้งถมดิน
Download this file (uploadsfiles35.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการแจ้งขุดดิน
Download this file (uploadsfiles34.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Download this file (uploadsfiles33.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Download this file (uploadsfiles32.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
Download this file (uploadsfiles31.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
Download this file (uploadsfiles30.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Download this file (uploadsfiles29.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
Download this file (uploadsfiles28.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
Download this file (uploadsfiles27.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Download this file (uploadsfiles26.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการรับชำระภาษีป้าย
Download this file (uploadsfiles25.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
Download this file (fileupdate39 -3.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
Download this file (fileupdate39-2.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
Download this file (fileupdate39.pdf)ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ